הוראות התקנה ואחזקה מסנן מים דגם "ספיר אלפא"

 התקנה

מומלץ להרכיב ברזים לפני ואחרי המסנן כדי לאפשר סגירת המים לצורך ניקוי המסנן
מומלץ להתקין את המסנן כך שגוף המסנן פונה כלפי מטה. המסנן חייב להיות מורכב לפי החץ המורה על כיוון זרימת המים
יש להתקין מקטין לחץ בכל מקום שבו לחץ המים גבוה מ-4 אטמוספרו
שים לב! מסנן הספיר אלפא מסופק עם גליל סינון רשת, בעת ההתקנה יש לוודא שכיוון זרימת המים בגליל הרשת הוא מבפנים החוצה
 כיוון זרימה לא נכון או שטיפה הפוכה עלולים לגרום נזק לגליל הסינון

ניקוי גליל הסינון:

ניקוי גליל הסינון במסנן הספיר אלפא ייעשה כאשר לחץ המים בבית יורד ויש חשש לסתימה במסנן.
בנוסף, מומלץ במועד החלפת מחסנית הסיליפוס )אחת ל-6 חודשים(, לנקות את רשת הסינון.
את הרשת יש לנקות בעזרת מברשת עדינה ובהתזת מים על גליל הסינון מבחוץ פנימה.
החלפת מחסנית סיליפוס:
מחסנית הסיליפוס ממוקמת בתוך גוף המסנן מעל גליל הסינון.
פתח את המסנן, הוצא את מחסנית הסיליפוס הישנה )מספר 6 ,)הפרד את גליל הסינון )5 )מהמחסנית והתקן מחסנית חדשה.

אחזקה - פרוק והרכבה:

אזהרה: אין לפתוח את המסנן לפני שחרור הלחץ הכלוא בו!
סגור את אספקת המים למסנן. פתח את ברז הניקוז לשחרור לחץ המים הכלוא במסנן.
פתח את מכסה המסנן )מספר 2 בשרטוט מפרט החלקים(.
הוצא את גליל הסינון.
שטוף את גליל הסינון תחת זרם מים.
החזר את גליל הסינון למקומו. וודא שאטם גוף המסנן ואטמי גליל הסינון נמצאים במקומם המיועד.
הדק את המכסה בסיבוב בעזרת מפתח העזר שברשותך.
פתח את ברז כניסת המים, וודא שאין נזילה.
במידה וזרימת המים מופסקת למשך יומיים ומעלה יש לנקז את המים מהמסנן ע"י סגירת ברז הכניסה למסנן ופתיחת ברז הניקוז.
בסיום הפעולה יש לסגור את ברז הניקוז ולפתוח את ברז הכניסה למסנן
 

הוראות החלפה מחסנית ספיר אלפא

המידע מהאתר הרשמי של חברת עמיעד https://www.amiadhomefilters.com/
החלפת המחסנית
x

#{title}

#{text}

#{price}