רכשתם אצלנו? כאן תוכל לעדכן את תעודת האחריות הדיגיטלית

הרשמה לאחריות מהווה אישור וקבלת תנאי האחריות כפי שמוצר באתר. העתק האחריות אשלח גם במייל

תעודת אחריות

יעקב קזדן  - מריטל (להלן: "המשווק") מעניק בזאת אחריות למכשירי טיהור מים הנמכרים בהתאם לתנאים המפורטים להלן:

 1. המשווק מעניק אחריות על המוצרים הנמכרים באתר או/ו בהזמנה טלפונית, החל ממועד קבלת הסחורה או ההתקנה על ידי מתקין מטעם המשווק, לתקופה של 12 חודשים למערכת עצמה וחלקיה.
 2. האחריות לא כוללת מסננים ונורות, שתקופת האחריות עליהם היא למשך שלושה חודשים (להלן: "תקופת האחריות").
  מובהר כי במקרה של התקנה שלא על ידי מתקין מוסמך מטעם המשווק לא תינתן אחריות כאמור.
 3. תיקון ו/או החלפה של מוצרי המשווק ו/או איזה מחלקיו על-ידי המשווק לא יביאו להארכת תקופת האחריות. עם זאת, האחריות תמשיך לחול על המוצר ליתרת תקופת האחריות.
 4. המשווק מתחייב כי במשך תקופת האחריות יתקן ללא תשלום, או אם יש צורך בכך יחליף ללא תשלום כל חלק שיראה לו פגום ואשר גורם לתקלה ולפעולה בלתי תקינה של מערכת הטיהור ובלבד שלא התקיים אחד מן הסייגים המפורטים בהמשך, הפוטרים את המשווק ממחויבותו על פי סעיף זה, והכול על פי שיקול דעתו המוחלטת.
 5. המשווק מתחייב להחזיר את מערכת הטיהור המקולקלת למצבה טרם הקלקול. אם תידרש החלפת חלקים לצורך התיקון, המשווק מתחייב להשתמש בחלפים חדשים.
 6. האחריות תחול על המוצר שנרכש, לאחר רישום מקוון לתעודת האחריות באתר מריטל בכתובת https://www.merital.co.il/page/warranty או באמצעות רישום בטלפון: 072-2358877
 7.  המשווק מתחייב לתקן, ללא תמורה, כל קלקול ו/או פגם שהתגלה במסנן במהלך תקופת האחריות שהינו אחראי על-פי תעודת אחריות זו, ולהחזיר את המסנן המקולקל ו/או הפגום למצב בו היה טרם הקלקול או הפגם כאמור.
 8. הוכיח המשווק טרם התיקון, כי הקלקול או הפגם במוצר נגרם כתוצאה מאחת הסיבות שלהלן, יהיה רשאי  לדרוש תשלום בעד התיקון:
  • כוח עליון שהתרחש לאחר מסירת המסנן ללקוח
  • זדון או רשלנות של הלקוח
  • תיקון שנעשה במוצר על-ידי מי שלא הוסמך לכך על-ידי המשווק. 
 
בכל מקרה של אירוע נזק כדוגמת שריפה ו/או הצפה ו/או פגם ו/או פעולה בלתי תקינה של מערכת הטיהור יש להפסיק מיד את השימוש בו , לנתקו ממקור חשמל ומים, וליצור קשר מיידי ב 054-4515652 יעקב
 
בכל יציאה מהבית / משרד לתקופה העולה מעל 24 שעות יש לסגור את ברז הזנת המים למערכת הטיהור
 
אחריות אינה מכסה:
המשווק אינו מתחייב להתאמת מערכת המים למטרה/ ואו ייעוד מסוימים כלשהם בכל מקרה, אחריות המשווק על פי תעודת אחריות זו מוגבלת אך לתיקון המוצר, החלפתו או השבת תמורתו, בהתאם להוראות תעודת אחריות זו.
 1. הפסד ו/או נזק עקיף ו/או תוצאתי שעלול להיגרם ללקוח ו/או צד ג' כלשהו כתוצאה משימוש במערכת הטיהור. בכל מקרה, לא יעלה גובה הפיצוי על סך של עד פי ארבע מעלות המוצר המותקן.כל זאת בכפוף לכך שהוכח שברז הזנת המים למערכת הטיהור היה סגור בעת אירוע הנזק.
 2. נזק ו/או פגם ו/או ליקוי שנגרמו בשל כוח עליון ו/או בשל פעילות שלחברה אין שליטה עליה, כגון הפרעות ברשת המים, הפרעות בזרם החשמל, שריפה, רעידת אדמה, תאונה וכיוצ"ב.
 3. סדק ו/או שבר.
 4. במקרה של חשיפת מערכת הטיהור לתנאים סביבתיים בלתי מתאימים ו/או לחום קיצוני ו/או לחומרים כימיים.
 5. נזק ו/או פגם ו/או ליקוי שנגרמו בשל זדון ו/או רשלנות של הלקוח ו/או מי מטעמו ו/או צד ג' כלשהו.
 6. נזק ו/או פגם ו/ואו ליקוי שנגרמו כתוצאה מנפילת המכשיר
 7. נזק ו/או פגם ו/או ליקוי שנגרמו בשל טיפול ו/או תיקון בלתי מורשה שבוצע במוצר ו/או כתוצאה משימוש בחלקי חילוף שאינם מקוריים ו/או אם המוצר נפתח ו/או פורק על ידי מי שאינו מורשה לכך מטעם המשווק.
 8. במקרה בו הלקוח לא יחליף את החלקים המתכלים כגון סננים ו/או נורת UV בהתאם להוראות היצרן ובכל מקרה לתקופה שלא עולה על 12 חודשים ממועד ההחלפה האחרון
 9. במקרה של שימוש לא נכון ו/או שינוי כלשהו במוצר שלא נעשה במעבדת המשווק.
 10. שימוש במוצר שלא במטרות אליו הוא יועד.
 11. שימוש במוצר כאשר המים לא בטוחים מבחינה מיקרוביולוגית ללא חיטוי לפני המוצר.
 12. נזק הנגרם מהיווצרות אבנית
 13. הפרעה בלחץ המים ו/או לחץ מים העולה על 3 באר
x

#{title}

#{text}

#{price}