תקנון

מבוא

1. התקנון ותנאי השימוש כתובים בלשון זכר וזאת למען הנוחות בלבד ומיועדים לזכר ונקבה כאחד.

2. אתר www.merital.co.il ( להלן "האתר") הינו אתר אינטרנט המשמש כזירת מכירות אלקטרונית ובמה לרכישת מוצרים ושירותים על ידי כלל ציבור הגולשים באינטרנט בישראל, בין היתר באמצעות השתתפות במכירות רגילות ו/או מכירות קבוצתיות ו/או מבצעים שונים דרך מועדון הלקוחות.

3. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר זה, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין מריטל לכל דבר ועניין.

4. הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון, כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים.

5. גלישה באתר ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון, לפיכך אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

6.מדי פעם תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונה לבין המוצר המוצג. במקרים חריגים של פער בין תמונה להמחשה לבין המוצר, יוכל הצרכן לבטל עסקה ללא כל חיוב

7. מריטל ע"מ 307720607

8. מיסים - כל המחירים באתר כוללים מע"מ 

קופונים

1. לא ניתן לשלב מבצעי קופונים. בכל קניה ניתן להשתמש בקופון אחד בלבד ללקוח.

2. קופון שתאריך התפוגה שלו חלף, אינו תקף והלקוח אינו זכאי לזיכוי כספי עבורו.

אחריות על מוצרים:

יעקב קזדן  - מריטל (להלן: "המשווק") מעניק בזאת אחריות למכשירי טיהור מים הנמכרים בהתאם לתנאים המפורטים להלן:

המשווק מעניק אחריות על המוצרים הנמכרים באתר או/ו בהזמנה טלפונית, החל ממועד קבלת הסחורה או ההתקנה על ידי מתקין מטעם המשווק, לתקופה של 12 חודשים למערכת עצמה וחלקיה.
האחריות לא כוללת מסננים ונורות, שתקופת האחריות עליהם היא למשך שלושה חודשים (להלן: "תקופת האחריות").
מובהר כי במקרה של התקנה שלא על ידי מתקין מוסמך מטעם המשווק לא תינתן אחריות כאמור.
תיקון ו/או החלפה של מוצרי המשווק ו/או איזה מחלקיו על-ידי המשווק לא יביאו להארכת תקופת האחריות. עם זאת, האחריות תמשיך לחול על המוצר ליתרת תקופת האחריות.
המשווק מתחייב כי במשך תקופת האחריות יתקן ללא תשלום, או אם יש צורך בכך יחליף ללא תשלום כל חלק שיראה לו פגום ואשר גורם לתקלה ולפעולה בלתי תקינה של מערכת הטיהור ובלבד שלא התקיים אחד מן הסייגים המפורטים בהמשך, הפוטרים את המשווק ממחויבותו על פי סעיף זה, והכול על פי שיקול דעתו המוחלטת.
המשווק מתחייב להחזיר את מערכת הטיהור המקולקלת למצבה טרם הקלקול. אם תידרש החלפת חלקים לצורך התיקון, המשווק מתחייב להשתמש בחלפים חדשים.
האחריות תחול על המוצר שנרכש, לאחר רישום מקוון לתעודת האחריות באתר מריטל בכתובת https://www.merital.co.il/page/warranty או באמצעות רישום בטלפון: 072-2358877
 המשווק מתחייב לתקן, ללא תמורה, כל קלקול ו/או פגם שהתגלה במסנן במהלך תקופת האחריות שהינו אחראי על-פי תעודת אחריות זו, ולהחזיר את המסנן המקולקל ו/או הפגום למצב בו היה טרם הקלקול או הפגם כאמור.
הוכיח המשווק טרם התיקון, כי הקלקול או הפגם במוצר נגרם כתוצאה מאחת הסיבות שלהלן, יהיה רשאי  לדרוש תשלום בעד התיקון:
כוח עליון שהתרחש לאחר מסירת המסנן ללקוח
זדון או רשלנות של הלקוח
תיקון שנעשה במוצר על-ידי מי שלא הוסמך לכך על-ידי המשווק. 
 
בכל מקרה של אירוע נזק כדוגמת שריפה ו/או הצפה ו/או פגם ו/או פעולה בלתי תקינה של מערכת הטיהור יש להפסיק מיד את השימוש בו , לנתקו ממקור חשמל ומים, וליצור קשר מיידי ב 054-4515652 יעקב
 
בכל יציאה מהבית / משרד לתקופה העולה מעל 24 שעות יש לסגור את ברז הזנת המים למערכת הטיהור

 
אחריות אינה מכסה:
המשווק אינו מתחייב להתאמת מערכת המים למטרה/ ואו ייעוד מסוימים כלשהם בכל מקרה, אחריות המשווק על פי תעודת אחריות זו מוגבלת אך לתיקון המוצר, החלפתו או השבת תמורתו, בהתאם להוראות תעודת אחריות זו.
הפסד ו/או נזק עקיף ו/או תוצאתי שעלול להיגרם ללקוח ו/או צד ג' כלשהו כתוצאה משימוש במערכת הטיהור. בכל מקרה, לא יעלה גובה הפיצוי על סך של עד פי ארבע מעלות המוצר המותקן.כל זאת בכפוף לכך שהוכח שברז הזנת המים למערכת הטיהור היה סגור בעת אירוע הנזק.
נזק ו/או פגם ו/או ליקוי שנגרמו בשל כוח עליון ו/או בשל פעילות שלחברה אין שליטה עליה, כגון הפרעות ברשת המים, הפרעות בזרם החשמל, שריפה, רעידת אדמה, תאונה וכיוצ"ב.
סדק ו/או שבר.
במקרה של חשיפת מערכת הטיהור לתנאים סביבתיים בלתי מתאימים ו/או לחום קיצוני ו/או לחומרים כימיים.
נזק ו/או פגם ו/או ליקוי שנגרמו בשל זדון ו/או רשלנות של הלקוח ו/או מי מטעמו ו/או צד ג' כלשהו.
נזק ו/או פגם ו/ואו ליקוי שנגרמו כתוצאה מנפילת המכשיר
נזק ו/או פגם ו/או ליקוי שנגרמו בשל טיפול ו/או תיקון בלתי מורשה שבוצע במוצר ו/או כתוצאה משימוש בחלקי חילוף שאינם מקוריים ו/או אם המוצר נפתח ו/או פורק על ידי מי שאינו מורשה לכך מטעם המשווק.
במקרה בו הלקוח לא יחליף את החלקים המתכלים כגון סננים ו/או נורת UV בהתאם להוראות היצרן ובכל מקרה לתקופה שלא עולה על 12 חודשים ממועד ההחלפה האחרון
במקרה של שימוש לא נכון ו/או שינוי כלשהו במוצר שלא נעשה במעבדת המשווק.
שימוש במוצר שלא במטרות אליו הוא יועד.
שימוש במוצר כאשר המים לא בטוחים מבחינה מיקרוביולוגית ללא חיטוי לפני המוצר.
נזק הנגרם מהיווצרות אבנית
הפרעה בלחץ המים ו/או לחץ מים העולה על 3 באר


ביטול עסקה והחזרת מוצרים:

א. ביטול עסקה ייעשה תוך 14 ימים מקבלת המוצר, או מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם.
ב. הודעה על הביטול תימסר בפקס/דוא"ל/דואר. 
ג. בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה, בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, למעט דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ש"ח לפי הנמוך ביניהם, המוצר יוחזר על חשבון הצרכן.
ד. בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, לא ייגבו דמי ביטול, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, המוצר יוחזר על חשבון החברה.
ה. המוצר יוחזר ככל שהדבר אפשרי, או סביר באריזתו המקורית.
ו. לחברה יש זכות לתבוע את הצרכן בשל ירידה בערך המוצר.
ז. החברה תמסור לצרכן עותק של הודעת ביטול החיוב שמסר העסק לחברת האשראי.
ח. סייגים לזכות ביטול: לא ניתן לבטל רכישה של מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן וכן מוצרים הניתנים להקלטה, העתקה ושכפול שהצרכן פתח את אריזתם המקורית, לא ינתן זיכוי על התקנה או כל סוג של שרות / עבודה שניתנו ללקוח

אספקת המוצרים

1. מריטל תדאג לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר, לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה, או לנקודת האיסוף תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם צוין מפורשות אחרת.
2. מריטל תפעל כדי לספק את המוצר ו/או השירות בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה, וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי. 
מריטל עובדת עם חברות שילוח שונות ומשקפת את זמני המשלוח כפי שחברות המשלוח מתחייבות. מריטל לא מבצעת את המשלוח ישירות ועיכובים בזמני האספקה אינם בשליטתם
למרות האמור לעיל, מריטל תנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה בכדי לפתור את הבעיות שהתגלו.
במקרים אלה, החברה תאפשר לצרכן לבטל את העסקה ולקבל את מלוא כספו חזרה, או להמתין לקבלת המוצר, לפי בחירתו
3. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה בטחונית מריטל ו/או הספק יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח.
4. זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצויינים בדף המכירה כוללים רק ימי עסקים קרי, יום א- ה לא כולל שישי, שבת, ערבי חג וימי חג.
5. המוצרים יסופקו תוך 14 ימי עסקים אלא אם כן צויין אחרת.

אבטחת מידע ופרטיות
מריטל עובדת על מוצר של חברת קאשקאו כפלטפורמת המסחר ומערכת המידע
מריטל נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע וכן על העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית SSL .
 מריטל מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה.

כללי
הנהלת מריטל שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את כללי התקנון לפי שיקול דעתה הבלעדי .
מובהר כי לא יעשה שינוי בנהלים תוך כדי ביצוע הליך המכירה.
התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד.
מריטל ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא , לבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא , שאז מריטל שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית ולהשיב את כספי הצרכן.
הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות האתר, אלא אם נכתב אחרת..
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם מריטל.
אם נפלה טעות חריגה וברורה על פניה ובתום לב בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את החברה, החברה תאפשר ביטול והשבת מלוא הכסף ששילם הצרכן


אחריות כללית
מריטל נוקטת בכל אמצעי זהירות המקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות ואבטחת המידע, אולם עקב טיבעה של רשת האינטרנט ותקלות רשת ומחשבים, יכולות להיות תקלות אשר אינם בשליטת מריטל ו/או הנובעות מכח עליון, מריטל לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך בשל שימוש כלשהו באתר ו/או באם מידע זה או אחר יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
מריטל ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר אשר יגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר לרבות ברכישה במסגרת הליך המכירה הפומבית ו/או הקבוצתית ו/או כל הליך אחר שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.


שונות
בכל מקרה של חילוקי דעות או מחלוקת כלשהי, הנתונים הרשומים בבסיסי הנתונים של אתר מריטל הם הקובעים אלא אם כן הלקוח יציג ראיות סותרות.
2. התקנון עודכן ביום 19.10.2012 וניתן לשינוי בכל עת ע"י מריטל על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא שום צורך במתן הודעה מראש.

 

x

#{title}

#{text}

#{price}